Latest posts
According to Cambridge dictionary: "Relationship is the way in which two or more people feel and behave towards each other". It's not just the connection between a man and a woman to become something we call love as some people usually think. They are also family relationship, friendship, colleagues relationship, etc.

Khi tôi tầm 4 tuổi, dù mẹ tôi đã cảnh báo tôi nhưng tôi vẫn sờ tay vào bếp nóng. Cái bếp có màu đỏ và phát sáng và lấp lánh và tôi biết rằng các món ăn ngon đều được làm ra từ cái...

Kiếm quyển sách này đọc đi rồi quay lại đọc review và cảm ơn mình sau (Hoặc đọc review này xong rồi kiếm sách đọc). Đằng nào cũng phải đọc :D
Hanoi is where I was born, and actually I didn't feel I have really lived in it until March of 2017...
I used to prefer being at my mom’s hometown to being at my dad’s hometown, when I was a kid.