Latest posts

1. Buông? Có một người chị tôi quen nói với tôi rằng mọi người đều đang bám vào 1 cái phao, mảnh gỗ nào đó để sống, rằng nếu biết cách buông bỏ được những chiếc phao đấy họ sẽ học cách tập bơi để sống...